Test JS quiz

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
526450
0
60
block

What will the below code print out?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)