Test for Ed

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
209369
0
120
block

Match capitalsto countries

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

England

Australia

United States

Nhấp và kéo

Canberra

London

Washington