Test Deck 1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
596402
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

South is in 1 NT - you to lead, what card do you lead ?

Anything TestBạn đã nhận được nó phải không?