Test 2, Grading period 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
182608
0
1000
block

The right lymphatic duct and thoracic duct drain into the?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
182609
0
1000
none
182610
0
1000
none
182611
0
1000
none
182612
0
1000
none
182613
0
1000
none
182614
0
1000
none
182615
0
1000
none
182616
0
1000
none
182617
0
1000
none
182618
0
1000
none
182619
0
1000
none
182620
0
1000
none
182621
0
1000
none
182622
0
1000
none