Test 10 - Mixed Test homonyms

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
416768
0
60
block

On that ________ I think we should go back now

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


416769
0
60
none
416770
0
60
none
416751
0
60
none
416752
0
60
none
416753
0
60
none
416754
0
60
none
416755
0
60
none
416756
0
60
none
416757
0
60
none
416758
0
60
none
416759
0
60
none
416760
0
60
none
416761
0
60
none
416762
0
60
none