Terracotta Quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
89436
0
30
block

What is the name of the first emperor of China?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


89443
0
30
none
89444
0
30
none
89248
0
30
none
89249
0
30
none
89250
0
30
none
89251
0
30
none
89252
0
30
none
89253
0
30
none
89435
0
30
none