Tarot - Major Arcana Pt.1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
547653
0
600
block

The Magician card can mean

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
547654
0
600
none
547655
0
600
none
547656
0
600
none
547657
0
600
none
547658
0
600
none
547659
0
600
none
547660
0
600
none
547661
0
600
none
547662
0
600
none
547663
0
600
none
547664
0
600
none
547665
0
600
none
547666
0
600
none
547667
0
600
none