Tap Theory

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
88485
0
120
block

What is a BACKWARD SLAP?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)






88486
0
120
none
88487
0
120
none
88488
0
120
none
88489
0
120
none
88490
0
120
none
88491
0
120
none
88492
0
120
none
88493
0
120
none
88494
0
120
none
88495
0
120
none
88496
0
120
none
88497
0
120
none