SW 390 midterm Non-Violent communication

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
37008
0
120
block

What are the 4 options for receiving negative messages?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
37009
0
120
none
37010
0
120
none
37011
0
120
none
37012
0
120
none
37013
0
120
none
37015
0
120
none