SW 390 midterm Non-Violent communication

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
36992
0
120
block

What is NVC founded on?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


36993
0
120
none
36994
0
120
none
36995
0
120
none
36996
0
120
none
36997
0
120
none
36998
0
120
none
36999
0
120
none
37000
0
120
none
37001
0
120
none
37002
0
120
none
37003
0
120
none
37004
0
120
none
37005
0
120
none
37007
0
120
none