Surgery through time

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
57919
0
120
block

what were the 3 main problems with surgery?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


57920
0
120
none
57929
0
120
none
57932
0
120
none
57935
0
120
none
57936
0
120
none
57937
0
120
none
57938
0
120
none
57940
0
120
none
57942
0
120
none
57944
0
120
none
57946
0
120
none
57949
0
120
none
57950
0
120
none
57952
0
120
none