Summer revision for TSM

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
199965
0
120
block

Match the cortical connections:

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Association fibres

Commisural fibres

Projection fibres

Nhấp và kéo

Opposite hemisphere

To other CNS structures

Same hemisphere


199966
0
120
none
199983
0
120
none
199985
0
120
none
199987
0
120
none
195160
0
120
none
200951
0
120
none
200956
0
120
none
200959
0
120
none