Subtract Decimals

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
206533
0
120
block

$10.47 - 3.08 What do you need to do when subtracting decimals?

Điền vào chỗ trống  

(0/0)

206534
0
120
none
206535
0
120
none