Subtract Across

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
206468
0
120
block

104 - 9 What's the 1st step to borrow across?

Điền vào chỗ trống  

(0/0)

206469
0
120
none