subject-verb agreement

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
297896
0
30
block

He____ not want to be my friend.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


297897
0
30
none
297898
0
30
none
297899
0
30
none
297900
0
31
none
297901
0
30
none
297902
0
30
none
297903
0
30
none
297904
0
30
none
297905
0
30
none
297906
0
30
none
297907
0
30
none
297908
0
30
none
297909
0
30
none
297910
0
30
none