Student Paramedic Drugs

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
17073
0
120
block

Actions of glyceryl Trinitrate (GTN)

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


16818
0
120
none
17074
0
120
none
16819
0
120
none
17075
0
120
none
16820
0
120
none
18100
0
120
none
16821
0
120
none
18101
0
120
none
16822
0
120
none
18102
0
120
none
16823
0
120
none
18103
0
120
none
16824
0
120
none
18104
0
120
none