Student Paramedic Drugs

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
16896
0
120
block

side effects of Clopidogrel (CLO)

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


17028
0
120
none
17029
0
120
none
17030
0
120
none
17031
0
120
none
17032
0
120
none
17033
0
120
none
17034
0
120
none
17035
0
120
none
17036
0
120
none
17065
0
120
none
17066
0
120
none
17067
0
120
none
16816
0
120
none
16817
0
120
none