Stress

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
69020
0
120
block

Sympathetic Branch of ANS?

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

4

5

Nhấp và kéo

Sympathetic Branch of ANS

Adrenal Medulla

Fight or Flight

Adrenaline and Noradrenaline

Hypathalamus


69022
0
120
none
69024
0
120
none
69025
0
120
none
69027
0
120
none
69032
0
120
none
69035
0
120
none
69041
0
120
none
69044
0
120
none
69046
0
120
none