Story Arch, Hero's Journey and Early Film History

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
543526
0
120
block

How were the first films with color produced?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
543527
0
120
none
543529
0
120
none
543551
0
120
none
543554
0
120
none
543558
0
120
none
543172
0
120
none
543173
0
120
none
543174
0
120
none
543175
0
120
none
543176
0
120
none
543432
0
120
none
543177
0
120
none
543195
0
120
none
543198
0
120
none