State capitals

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
380380
0
30
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is the capital of New York?

The capital of New York is Albany.Bạn đã nhận được nó phải không?