Stages of creating an act

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
24014
0
60
block

Put the stages of creating an act in order

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

4

5

6

7

Nhấp và kéo

Consideration of Amendments

First Reading

Committee Stage

Third Reading

Second Reading

Report Stage

Royal Assent


24015
0
30
none
24016
0
30
none
24017
0
30
none
24018
0
30
none
24019
0
30
none
24020
0
30
none
24021
0
30
none
24022
0
30
none
24023
0
30
none