SQL Practice Quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
616204
0
60
block

ROWNUM assigns a unique number to each row

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
616205
0
60
none
616206
0
180
none
616208
0
60
none
616212
0
60
none
616215
0
120
none
616217
0
120
none
616218
0
60
none
616220
0
60
none
616222
0
60
none
616223
0
60
none
616224
0
180
none
616225
0
60
none
616227
0
60
none
616229
0
60
none