Sports Mania

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
606976
0
60
block

Match the sport with the appropriate equipment

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Soccer

Baseball

Basketball

Badminton

Ping Pong

Golf

Nhấp và kéo

ball, club

birdie, net

ball

ball, basket

ball, table, paddle

ball, bat, glove


606937
0
30
none
606938
0
30
none
606968
0
30
none
606970
0
30
none
606971
0
60
none
606973
0
30
none
606974
0
30
none