Spinal Cord Injuries

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
202565
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

The spinal cord undergoes diffuse what and the central grey matter shows signs of what?

The spinal cord undergoes diffuse swelling and the central grey matter shows signs of petechial haemorrhage

Bạn đã nhận được nó phải không?

202567
0
120
none
202570
0
120
none
202572
0
120
none
202577
0
180
none
202582
0
120
none
202583
0
120
none
202585
0
120
none
202589
0
180
none
202590
0
120
none
202592
0
120
none
202593
0
120
none
202599
0
120
none
202603
0
180
none
202605
0
120
none