Speech Processing

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
209665
0
120
block

What is voicing lead?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


209666
0
120
none
211467
0
240
none
209676
0
60
none
211468
0
60
none
209631
0
180
none
209632
0
120
none
209648
0
60
none
209658
0
120
none