Special stains

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
517746
0
60
block

Match the following pairs:

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Alcian blue

azure A

chloroacetate esterase

chromotrope aniline blue

Nhấp và kéo

mast cells

mallorys hyaline, giant mitochondria

myeloid cells

acid mucins


517747
0
60
none
517748
0
60
none
517749
0
60
none
517750
0
60
none
517751
0
60
none
517752
0
60
none
517753
0
60
none