Spanish Word Order

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
68523
0
60
block

¿Viste a Juan ayer?

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

Nhấp và kéo

VI

LO


68524
0
60
none
68525
0
60
none
68526
0
60
none
68527
0
60
none
68528
0
60
none
68529
0
60
none
68530
0
60
none