Spanish Greeting Unit 1 Test

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
579381
0
300
block

Match the correct Greetings

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

¡Hola!

Buenos días.

Buenas tardes.

Buenas noches.

Nhấp và kéo

Good afternoon. Good evening.

Good morning. Good day. Hello.

Hi! Hello!

Good night.


579382
0
300
none
579383
0
300
none
579384
0
300
none
579385
0
600
none
579386
0
600
none
579387
0
300
none
579388
0
300
none