Software Testing Assessment

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
200365
0
120
block

The difference between re-testing and regression testing is:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
200367
0
120
none