Software Testing Assessment

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
200368
0
120
block

Expected results are:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


200369
0
120
none
200370
0
120
none
200371
0
120
none
200372
0
120
none
200373
0
120
none
200374
0
120
none
200375
0
120
none
200376
0
120
none
200377
0
120
none
200378
0
120
none
200379
0
120
none
200380
0
120
none
200366
0
120
none
200364
0
120
none