Sk market

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
511964
0
1259
block

Match codes to foods

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Aloe Vera

Anis

Apple - red

Apple - fuji

Apples- gala

Apples-granny

Apples- golden

Artichoke

Asparagus

Avocado

Banana- baby

Banana- burro

Banana-macho

Banana-yellow

Nhấp và kéo

4224

4131

4234

4020

4011

4080

3064

4016

4133

4265

4235

5025

4139

4516


511965
0
1252
none