Sistemas e Redes

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
182719
0
30
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

O payload de uma trama Ethernet

Pode conter um pacote IP

Bạn đã nhận được nó phải không?