Silicate polymorphs

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
61779
0
60
block

example of a mineral with an isolated tetrahedra polymorph

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
61780
0
60
none
61781
0
60
none
61783
0
60
none
61784
0
60
none
61786
0
120
none
61787
0
60
none
61788
0
60
none
61789
0
60
none
61790
0
30
none
61791
0
120
none
61792
0
60
none
61794
0
60
none
61795
0
60
none
61796
0
60
none