Shoshoni Learn 10 Words #1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
78940
0
180
block

Matching! English to Shoshoni. It's easy. They are not even the same.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Across

Act

Actually

Add

Admit

Nhấp và kéo

Tepitsi Naakan

Nahan

Sumpana'ih

Posinkan

Suapitain


78941
0
60
none
78942
0
15
none
78943
0
15
none
78944
0
15
none
78945
0
15
none
78946
0
15
none
78947
0
15
none
78948
0
15
none
78949
0
15
none
78950
0
15
none
78951
0
15
none
78952
0
60
none