Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
448609
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is shock?

Shock is when the body has inadequate oxygen in the blood to meet metabolic demands.

Bạn đã nhận được nó phải không?