Shakespeare Miscellany /41

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
925057
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Shakespeare's 10 syllables per line is called

Iambic pentameter (five metrical feet of alternating stressed and unstressed syllables). Blank verse.

Bạn đã nhận được nó phải không?

925058
0
60
none
925059
0
60
none
685730
0
60
none
685731
0
60
none
685732
0
60
none
530383
0
60
none
530384
0
60
none
530385
0
60
none
530386
0
60
none
530387
0
60
none
530388
0
60
none
530389
0
60
none
530390
0
60
none
530391
0
60
none