Service Pratices CFC,HCFC,HFC

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
143253
0
120
block

Chlorofluorocarbons (CFC's) and hydrochlorofluorocarbons (HCFC's) are similar in that _______

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
143254
0
120
none
143255
0
120
none
143256
0
120
none
143257
0
120
none
143258
0
120
none
143259
0
120
none
143260
0
120
none
143261
0
120
none
143262
0
120
none
143263
0
120
none
143264
0
120
none
143265
0
120
none
143266
0
120
none
143267
0
120
none