Sentence Types

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
564992
0
60
block

What type of sentence is this? Yesterday was my birthday, but no one remembered.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
565042
0
60
none
565094
0
60
none
565095
0
60
none
565096
0
60
none
565098
0
60
none
564989
0
60
none
564991
0
60
none