Sensation and Perception

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
77598
0
120
block

Human perception of high-pitched tones is best explained by ________ theory.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
77600
0
120
none
77601
0
120
none
77602
0
120
none
77603
0
120
none
77604
0
120
none
77606
0
120
none
77607
0
120
none
77608
0
120
none
77609
0
120
none
77610
0
120
none
77611
0
120
none
77612
0
120
none
77613
0
120
none
77614
0
120
none