Semantics: Propositional Logic

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
69155
0
120
block

Match the symbols to their logical connectives

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

->

<->

&

v

¬

Nhấp và kéo

Disjunction

Biconditional

Negation

Material Conditional

Conjunction


69158
0
120
none
69159
0
120
none
69160
0
120
none
69161
0
120
none
69162
0
120
none
69163
0
120
none
69166
0
180
none
69168
0
120
none