Semantics: Predication

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
69050
0
120
block

Fill in the blanks.

Điền vào chỗ trống  

(0/0)A predicate assigns _____ to things.

A ______ is an expression used to predicate a property of referent.69051
0
30
none
69052
0
30
none
69053
0
30
none
69055
0
120
none
69059
0
30
none
69064
0
180
none
69065
0
30
none
69066
0
30
none
69069
0
120
none
69072
0
180
none