SEM 2 QUESTIONS

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
264960
0
300
block

What is the p value?

Điền vào chỗ trống  

(0/0)

264961
0
300
none
264962
0
240
none
264963
0
300
none
264964
0
120
none
264965
0
120
none
264966
0
120
none
264967
0
120
none
264968
0
120
none
264969
0
180
none
264970
0
120
none
264971
0
180
none
264972
0
120
none
264973
0
240
none
264974
0
240
none