Self-efficacy

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
206080
0
240
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What are vicarious experiences?

observational learning, modelling and imitation aka (vicarious reinforcement)

Bạn đã nhận được nó phải không?

206081
0
240
none
206082
0
300
none
206083
0
240
none
206084
0
240
none
206072
0
240
none
206075
0
240
none
206078
0
300
none
206079
0
240
none