Sedantes hipnoticos

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
127677
0
60
block

Antagonista de benzodiacepinas

Điền vào chỗ trống  

(0/0)1 a 5 mg durante 2 a 10 minutos127678
0
60
none
127679
0
60
none
127680
0
60
none
127681
0
60
none
127682
0
60
none
127683
0
60
none
127684
0
60
none
127685
0
60
none
127686
0
60
none
127687
0
60
none
127688
0
60
none
127689
0
60
none
127690
0
60
none
127691
0
60
none