Secondary risk factors

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
485172
0
60
block

Secondary risk factors encompass which periodontal diseases

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
485173
0
60
none
485174
0
60
none
485176
0
240
none
485181
0
300
none
485185
0
360
none
485186
0
60
none
485187
0
60
none
485188
0
180
none
485189
0
300
none