SDLC Quiz 2

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
38144
0
30
block

exporting

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


38145
0
30
none
38146
0
30
none
38147
0
30
none
38148
0
30
none
38149
0
30
none
38150
0
30
none
38151
0
30
none
38152
0
30
none
38153
0
30
none
38154
0
30
none
38155
0
30
none
38156
0
30
none
38157
0
30
none
38158
0
30
none