SDLC Def 3

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
38230
0
30
block

associative entity

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


38231
0
30
none
38232
0
30
none
38233
0
30
none
38234
0
30
none
38235
0
30
none
38236
0
30
none
38237
0
30
none
38238
0
30
none
38239
0
30
none
38240
0
30
none
38241
0
30
none
38242
0
30
none
38243
0
30
none
38244
0
30
none