Scop PCP Procedures

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
170568
0
30
block

Airway Management (bag valve mask)

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
170569
0
30
none
170570
0
30
none
170571
0
30
none
170572
0
30
none
170573
0
30
none
170574
0
30
none
170575
0
30
none
170576
0
30
none
170577
0
30
none
170578
0
30
none
170579
0
30
none
170580
0
30
none
170581
0
30
none
170582
0
30
none