Science

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
210736
0
60
block

Parts of a plants

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Leaf

Bud

Flower

Seed

Fruit

Stem

Root

Mineral

Take in

Absorb

Carry

Soil

Parts of plant

Nhấp và kéo

ลำต้น

ส่วนประกอบของพืช

เมล็ด

ราก

ดิน

แร่ธาตุ

ใบ

ขนส่ง

ผลไม้

ดอกไม้

นำเข้าไป

ดอกตูม

ดูดซึม