vet: Schultergliedmasse (Knochen)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
77293
0
120
block

Scapula: Ordne zu

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Ktz

Hd

Schw

Rd

Pfd

Nhấp và kéo

Tuber spinae scapulae

Fossa supraspinata klein

Acromion

Acromion, Processus suprahamatus

Acromion, Processus hamatus


62603
0
120
none
62605
0
120
none
77302
0
120
none
62630
0
120
none
62633
0
120
none
62642
0
120
none
77304
0
120
none
62644
0
120
none
77303
0
120
none
62648
0
120
none
62654
0
120
none
62661
0
120
none